رابيتس كاري چيست و چه كاربردهايي در ساختمان سازي دارد؟

بهترين مركز خريد و فروش انواع آهن الات ساختماني

رابيتس كاري چيست و چه كاربردهايي در ساختمان سازي دارد؟

۴۳ بازديد

رابيتس كاري چه مي باشد و چه كاربردهايي در ساختمان سازي دارد؟ساختمان‌ها از اجزاي متفاوتي تشكيل شده‌اند . سقف‌هاي كاذب و كناف كاري كه در سقف‌ها اجرا‌ ميگردند يك كدام از اين اجزا مي باشند .

رابيتس از اجزاي مهم سقف‌هاي كاذب است . اين شبكه‌هاي فلزي با اعتنا به ساختاري كه دارا هستند , اجراي اشكال سقف‌هاي كاذب را فراوان تسهيل‌ مي سازند . با اعتنا به پر كاربرد بودن اين شبكه‌هاي فلزي , درين مقاله به صورت مفصل به معرفي رابيتس و كاربرد‌هاي آن در صنعت ساختمان سازي‌ مي پردازيم .

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/كيان-پرشيا-/17/view/

رابيتس چيست؟رابيتس محصولي تشكيل‌شده از ورق‌هاي گالوانيزه است . براي ساخت رابيتس , ورق‌هاي گالوانيزه را در دستگاه‌هايي مختص برش و كش‌ مي دهند و شبكه‌‌اي از رشته‌هايي از محصول گالوانيزه توليد‌ ميكنند .

رابيتس چيست؟

رابيتس كاربردهاي متعددي در ساختمان سازي دارااست و به دليل قرار به چنگ آوردن تحت عنوان اساس عمل هيچ گاه به ديده نمي‌آيد . رابيتس در صنعت ساختماني به مراد بهبود پيوستگي سطح ها متمايز مثل ديوار و سقف و همينطور فراهم نمودن بستري مطلوب براي تأسيسات الكتريكي مورد به كار گيري قرار‌ ميگيرد .


چرا رابيتس از محصول ورق گالوانيزه است؟همان‌طور كه در صدر هم تيتر شد , رابيتس‌ها عمدتاً در پايين مرحله قرار‌ ميگيرند و با دقت به اندود‌هايي كه روي آنها قرار داده‌ مي گردند , در تماس با رطوبت قرار‌ مي گيرند و از اين رو مي بايست از فرآورده مصالح مقاوم در قبال رطوبت ساخته شوند .

از طرفي هم از آنجايي كه رابيتس در درون عمل قرار‌ ميگيرد متعاقباً دسترسي به آن فراوان طاقت فرسا كه در واقع برابر با ضايع كردن عمل خواهد بود ; به اين ترتيب عاقلانه است كه‌اين شبكه‌هاي فلزي از جنس‌هاي مقاوم مثل ورق گالوانيزه ساخته شوند .


كاربرد رابيتسكاربرد رابيتس كاريرابيتس‌ها به دليل پايداري بالا عمدتاً تحت عنوان يك المان تقويتي مورد به كار گيري قرار مي گيرد . از كاربرد‌هاي معمول و آشناي رابيتس كاري‌ مي‌توان به يكسري مورد پايين اشاره نمود .

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/جهان-پروفيل-پارس/33/view/

اجراي گونه هاي گوناگون سقف‌هاي كاذباجراي گچ كاري و گچ‌بري‌ها در طرح و سبك‌هاي گوناگونپوشش دادن تيرآهن و آرماتورهاپوشش دادن بتن در ساختمان سازيترميم ترك‌هاي كوچك و بزرگ ساختمانياجراي طرح‌هاي گوناگون چيدمان در بخش‌هاي متفاوت منزلاجراي طرح‌هاي نوروفروغ پنهاناجراي اشكال سردر‌ها در فضاهاي فرنگياشكال رابيتستقسيم بندي‌هايي كه در باب اشكال رابيتس انجام يافته است بيشتر مبني بر ساختار فيزيكي اين جنس است . بر همين اصل رابيتس را مبني بر تعداد ستون و وزن تقسيم‌بندي‌ ميكنند كه به شرح تحت است .

رابيتس كاري چيست و كجا استفاده مي شود
رابيتس ۹ ستون به وزن ۶۵۰ گرم , ۷۸۰ گرم , ۸۷۰ گرم و ۹۰۰ گرمرابيتس ۱۱ ستون به وزن ۸۳۰ گرم و ۸۶۰ گرمرابيتس ۱۳ ستون به وزن ۸۶۰ گرم , ۹۳۰ گرم , ۱۰۰۰ گرم و ۱۰۸۰ گرمچرا رابيتس از فرآورده ورق گالوانيزه استنكات با اهميت در رابيتس كاريدر استعمال و اجراي رابيتس به مراد كاربردهاي گوناگون رعايت و اعتنا به يك‌سري نكات فراوان اضطراري است . از مهمترين نكات‌ مي‌توان به تعدادي مورد تحت اشاره نمود .


دقت به تناسب وزن رابيتس با مورد مصرف , به نحوي كه اعتنا بدين نكته از اجبار هزينه مازاد پرهيز مينمايد .به تناسب تعداد رابيتس خريداري شده با متراژ كاري اعتنا نمائيد .

از آن جا كه ميزان استاندارد رابيتس در جمهوري اسلامي ايران با ۲/۴۰ در ۰/۶ سانتي‌متر است , پس مساحتي نزديك به ۱/۴۴ متر را پوشش ميدهد كه با در حيث به دست آوردن تلورانس اين اندازه معمولاً ¼ متر محاسبه‌ مي‌گردد .

با تقسيم متراژ كاري بر اين عدد تعداد رابيتس موردنياز به دست ميايد و از زور هزينه مازاد به سازندگان دوري مي نمايد .به كارگيري از رابيتس‌هاي استاندارد باكيفيت هم تأثير متعددي در كيفيت آخرين فعاليت و ارتفاع قدمت آن خواهد داشت .

ايستادگي رابيتس و ارتفاع قدمت موءثر آن درمقابل زنگ‌زدگي نكته ديگري است كه بايستي مدنظر قرار بخشيد .فرايند اجراي رابيتسهمان‌طور كه در ابتدا نيز به آن اشاره شد , رابيتس كاربردهاي متمايز

سسظنكات كليدي در رابيتس كاريدر به كارگيري و اجراي رابيتس به خواسته كاربردهاي گوناگون رعايت و دقت به چندين نكات فراوان واجب است . از مهمترين نكات‌ مي‌توان به چندين مورد تحت اشاره نمود .

رابيتس(راويس) چيست؟و كاربرد آن | خدمات ساختماني
دقت به تناسب وزن رابيتس با مورد مصرف , به گونه اي كه اعتنا به‌اين نكته از اجبار هزينه مازاد دوري مينمايد .به تناسب تعداد رابيتس خريداري شده با متراژ كاري اعتنا نماييد . از آن جا كه ميزان استاندارد رابيتس در جمهوري اسلامي ايران با ۲/۴۰ در ۰/۶ سانتي‌متر است , پس مساحتي نزديك به ۱/۴۴ متر را پوشش ميدهد كه با در حيث تصاحب كردن تلورانس اين اندازه معمولاً ¼ متر محاسبه‌ مي گردد . با تقسيم متراژ كاري بر اين عدد تعداد رابيتس مايحتاج به دست ميايد و از زور هزينه مازاد به سازندگان پرهيز مينمايد .

به كارگيري از رابيتس‌هاي استاندارد باكيفيت هم تأثير متعددي در كيفيت آخري عمل و ارتفاع قدمت آن خواهد داشت .ايستادگي رابيتس و ارتفاع قدمت اثر گذار آن عليه زنگ‌زدگي نكته ديگري است كه مي بايست مدنظر قرار بخشيد .روند اجراي رابيتسهمان‌طور كه در صدر نيز به آن اشاره شد , رابيتس كاربردهاي متمايز در صنعت ساختماني دارااست . يك كدام از مهمترين اين كاربردها اجراي سقف كاذب است . اجراي رابيتس در سقف كاذب طبق يك‌سري سطح صورت‌ ميگيرد كه به شرح تحت مي‌باشند .

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/تهران-شرق/51/view/

تراز اوليه
در سطح نخستين از رابيتس كاري بايستي ابتدا با توجه و با رعايت اصول و استانداردهاي از پيش معلوم شده سقف را با به كار گيري از ميلگرد‌هاي منحصربه‌فرد به اصطلاح كلاف بندي كرد .
تراز دوم
در سطح دوم بعداز اجراي كلاف , نوبت به رابيتس‌ مي رسد . در‌اين سطح توري مرتبط با رابيتس را روي كلاف‌ها نصب‌ ميكنيم .

رابيتس چيست؟ ؟ ( مقايسه رابيتس با كناف) | Places to visit, Louvre
سطح سوم
درين سطح گچ عمل مبادرت به اجراي گچ مبتني بر طرح‌هاي از پيش مشخص و معلوم شده روي توري رابيتس‌ مينمايد . اين عمليات تا لبريز شدن و صاف شدن تراز ادامه‌ مي يابد .
مزايا و معايب رابيتس كاريرابيتس به دليل ساختار و روند اجرايي كه دارااست از مزايا و معايبي شامل است كه درپي به مهمترين آن ها اشاره شده‌است .
مزايا
دردست بودن مصالح مورد استعمال در رابيتس كاريسفارشي‌سازي بالا و دراختيار بودن در طرح‌ها و سبك‌هاي متفاوتماندگاري و ايستادگي بالا با اعتنا به ساختار مشبك توري از محصول گالوانيزهتحمل وزن دوچندان و مطلوب براي اجراي گچ كاريمعايب
وزن تقريبا بالا در مقايسه با بقيه روش‌هاي اجراي سقف كاذبنياز به ميزان متعددي از گچسرعت تقريبا تحت اجرا

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/رابيتس-ايران-/39/view/

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.